PanKaczy

20 tekstów – auto­rem jest Pan­Kaczy.

Cza­sem to, co wy­pada znacznie od­biega od te­go, co po­win­niśmy, al­bo co chcemy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 grudnia 2012, 02:05

Z sa­mym sobą nie da się pójść na kompromis. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 18 września 2012, 22:24

Ne­gac­ja zap­rzecze­nia nie jest pot­wier­dze­niem, ne­gac­ja pot­wier­dze­nia nie jest zaprzeczeniem. 

myśl • 4 lipca 2012, 23:21

Im bar­dziej ciepło za­mie­rzasz się ub­rać - tym bar­dziej może być Ci zimno. 

aforyzm • 5 maja 2012, 22:45

Niepełne 'TAK' zaw­sze oz­nacza 'NIE'. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 kwietnia 2012, 18:30

Naj­gor­sze w po­ran­nym wsta­waniu jest to, że trze­ba spoj­rzeć w lus­tro i za­dać so­bie pytanie:
Co dziś chcę osiągnąć? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 stycznia 2012, 14:01

Na­wet jeśli po­ten­cjal­nie is­tniałby działający wzór ma­tema­tyczny na ok­reśle­nie zacho­wania ko­biet, to mi­mo iż mógłby w wielu przy­pad­kach dać od­po­wied­ni efekt, to jed­nak za żad­ne skar­by nie dało by się go udowodnić. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 grudnia 2011, 23:03

W ja­ki naj­pros­tszy sposób skom­pli­kować so­bie życie?

Poz­wo­lić, by toczyło się sa­mo dla siebie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 grudnia 2011, 00:09

Czym jest czas?
Niep­re­cyzyj­na me­toda in­dekso­wania chwil. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 grudnia 2011, 03:30

Miała Być Wiosna

Siedząc na parapecie
Ku niebu wzrok kieruję…
Za­mykam oczy
I nag­le sil­ny po­wiew czuje.

W prog­no­zie spo­koj­na bryza
By po­woli kołysała się sosna,
Znad bloków ma­towieje gra­nato­we niebo,
A miała po­jawić się wiosna…

Wyb­rałem się wczo­raj na spa­cer do lasu
W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 listopada 2011, 02:16

PanKaczy

Z pewnością z rozmowy ze mną moglibyście wywnioskować więcej, niż ze słów tutaj. Ogólnie to dziwny ze mnie człowiek...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PanKaczy

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność