PanKaczy, teksty z grudnia 2011 roku

3 teksty z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Pan­Kaczy.

Na­wet jeśli po­ten­cjal­nie is­tniałby działający wzór ma­tema­tyczny na ok­reśle­nie zacho­wania ko­biet, to mi­mo iż mógłby w wielu przy­pad­kach dać od­po­wied­ni efekt, to jed­nak za żad­ne skar­by nie dało by się go udowodnić. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 grudnia 2011, 23:03

W ja­ki naj­pros­tszy sposób skom­pli­kować so­bie życie?

Poz­wo­lić, by toczyło się sa­mo dla siebie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 grudnia 2011, 00:09

Czym jest czas?
Niep­re­cyzyj­na me­toda in­dekso­wania chwil. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 grudnia 2011, 03:30

PanKaczy

Z pewnością z rozmowy ze mną moglibyście wywnioskować więcej, niż ze słów tutaj. Ogólnie to dziwny ze mnie człowiek...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PanKaczy

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność